допълнителна закрила

supplementary protection (в патентното право)