предмет на дейност

corporate purpose (на търговско дружество)