отчет

account, statement;
годишен отчет - annual account;
консолидиран отчет - consolidated account