изготвям (отчет, доклад и т. н.)

draw up (account, report, etc.)