разпоредител с бюджетни кредити

administrator of budgetary credits,
второстепенен - secondary