тежък

(за произшествие, нарушение) serious (accident, infringement)