Президиум на Народното събрание

Praesidium of the National Assembly