професионална болест

professional/occupational disease