представител

representative; proxy - по специално, който е упълномощен да гласува за друг напр. в общото събрание