вещен

real (в civil law);
напр. real right - вещно право