преходни и заключителни разпоре

transitional and concluding provisions;
transitional and final provisions