на предявяване

on demand;
напр. платим на предявяване - payable on demand