прехвърлимост (на телефонни номе

portability (of numbers)