значително пазарно въздействие

significant market power