водене на чужда работа без пълно

benevolent intervention in another's affairs